UPOZORŇUJEME

 
Upozorňujeme, že akce platí pouze na e-shopu, nikoliv na kamenné prodejně ve Vyškově.

Děkujeme za pochopení

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ & POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jakým způsobem, po jakou dobu a proč je zpracováváme a jaké máte práva související s ochranou zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

Při nakládání s Vašimi osobními údaji se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679

ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

1. KDO JE SUBJEKTEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Každá fyzická osoba, tj. člověk, jejíž osobní údaje zpracováváme a z nichž je daná fyzická osoba identifikovaná či identifikovatelná.

2. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost JK Drinks s.r.o., se sídlem Cukrovarská 30, 682 01 Vyškov,
IČ: 269 16 584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45288 (dále jen „Společnost“), jež je provozovatelem internetového obchodu shop.jkdrinks.cz

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webové stránky našeho internetového obchodu si lze prohlížet jako registrovaný zákazník, ale také samozřejmě jako neregistrovaný zákazník. Stejně tak lze v našem internetovém

obchodě nakupovat jako registrovaný zákazník i jako neregistrovaný zákazník. Osobní údaje subjektů údajů, tedy Vás, pak zpracováváme v závislosti na tom, zda se u nás

registrujete či zda u nás pouze nakupujete či zda využíváte jiné služby našeho internetového obchodu, v rozsahu:

a)    pokud u nás nakupujete, shromažďujeme a dále zpracováváme:

jméno, příjmení, příp. název firmy, zda jste starší 18ti let, IČ, DIČ, adresu trvalého bydliště (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), doručovací adresu (ulice, č.p./ č.e., obec,

PSČ, stát), fakturační adresu (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu, a číslo bankovního účtu;

 

b)    pokud jste registrovaným zákazníkem, shromažďujeme a dále zpracováváme:

jméno, příjmení, příp. název firmy, datum narození, IČ, DIČ, adresu trvalého bydliště (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), doručovací adresu (ulice, č.p./ č.e., obec, PSČ, stát),

fakturační adresu (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), telefonní číslo, e-mailovou adresu,

 

IP adresu, přihlašovací heslo a číslo bankovního účtu;

 • pokud využijete službu „Hlídací pes“ (informování o dostupnosti zboží), shromažďujeme a dále zpracováváme: e-mailovou adresu;
 • pokud od nás odebíráte novinky e-mailem, shromažďujeme a dále zpracováváme: e-mailovou adresu;
 • pokud s námi komunikujete online přes message box na webových stránkách našeho internetového obchodu, shromažďujeme a dále zpracováváme: jméno, příp. příjmení či jiný osobní údaj, který zadáte do pole „Představte se*“, a e-mailovou adresu.

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci naší činnosti zpracováváme a uchováváme za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

 • registrace do databáze našich zákazníků;
 • zpracování objednávky zboží učiněné prostřednictvím webových stránek našeho internetového obchodu nebo telefonicky; zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů nezbytnost pro splnění právních povinností (např. účetní doklady);
 • pro zasílání upozornění a omezení týkajících se kupní smlouvy;
 • pro zasílání upozornění na dostupnost zboží; zákonným důvodem je zde Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • pro zasílání marketingových oznámení správce; zákonným důvodem je zde Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • vedení vnitřní evidence zákazníků;
 • pro poskytnutí třetím osobám; k tomuto blíže viz níže čl. 6.

 

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z vzájemného vztahu založeného uzavřením kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby;
 • po dobu jednoho roku od skončení záruční doby z důvodu řešení případných sporů;
 • pro účely evidence poskytnutých plnění zpravidla po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění;
 • pro účely registrace do databáze našich zákazníků a pro vedení vnitřní evidence zákazníků po dobu 1 roku od doby posledního přihlášení;
 • pro marketingové účely po dobu tří let;
 • souhlas pro zasílání upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti zboží, nejdéle však po dobu jednoho roku.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

6. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V případě registrace na www stránkách našeho internetového obchodu či v případě koupě v našem internetovém obchodě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Objednáte-li si však naše zboží po telefonu, budou Vaše osobní údaje zpracovány manuálně našimi pracovníky.

Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • poskytovatel softwaru ………….;
 • správce externí zálohy ………….;
 • banky a jiné peněžní ústavy vydávající platební karty, poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy;
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaného zboží a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy;
 • třetím stranám, např. prvním zástupcům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Vámi;
 • veřejným orgánům (např. policie, soudy);
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Informujeme Vás, že nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, tj. země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizaci.

 

7. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám jako správci osobních údajů tato práva:

Právo na informaci

Máte právo žádat nás o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, tedy právo žádat o sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných Vašich osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Dojde-li tedy ke změně ve Vašich osobních údajích, budeme rádi, když nás o tom informujete, abychom mohli provést opravu Vašich osobních údajů a mít tak Vaše osobní údaje vždy aktuální.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • budete-li popírat přesnost osobních údajů; v tomto případě omezíme zpracování Vašich osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • je-li zpracování osobních údajů protiprávní a Vy budete namísto výmazu osobních údajů o omezení jejich použití;
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme;
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněnosti našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vašim souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, včetně profilování. V takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud jsou tyto osobní údaje nutné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

V případě osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudete Vaše osobní údaje již dále pro tyto účely zpracovávat.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce

osobních údajů. Kontaktní údaje na něj naleznete níže. Odvoláte-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány. To však neplatí pro osobní údaje, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů.

Právo na výmaz osobních údajů – právo „být zapomenut“

Máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Obdržíme-li tuto Vaši žádost, bez zbytečného odkladu vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají a které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, to však jen pokud současně neexistuje právní důvod pro další zpracovávání Vašich osobních údajů.Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, či bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost, nebo byly-li zpracovány na základě Vámi uděleného souhlasu, který jste následně odvolali. Vezměte však prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost o jejich výmaz, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu.

Dále budou Vaše osobní údaje vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování a současně náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vaším zájmem na ukončení

zpracování, anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo odnést si své osobní údaje

Máte právo Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci

osobních údajů, aniž bychom tomu bránili. Takto lze přenést osobní údaje, které zpracováváme na základě Vaše souhlasu, smlouvy či automatizovaně. Neodpovídáme však za

to, pokud Váš jiný správce předané osobní údaje nebude schopen dále zpracovat např. proto, že je pro nedostatečnou technickou vybavenost nepřečte, byť budou předané v běžně používaném, trojově čitelném formátu.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva subjektu údajů vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit u správce osobních údajů, a to kdykoliv a kterýmkoliv z níže uvedených způsobů:

 • písemně na adrese sídla správce: Cukrovarská 30, 682 01 Vyškov;
 • písemně na adrese provozovny správce: Cukrovarská 30, 682 01 Vyškov;
 • písemně prostřednictvím emailové adresy: shop@jkdrinks.cz;
 • telefonicky na tel. č.: 606 103 910

Na výše uvedených kontaktních údajích můžete kontaktovat správce osobních údajů i s dotazy či žádostmi týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

9. ÚČINNOST

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.12.2020.