UPOZORŇUJEME

 
Upozorňujeme, že akce platí pouze na e-shopu, nikoliv na kamenné prodejně ve Vyškově.

Děkujeme za pochopení

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti JK Drinks s.r.o., se sídlem Cukrovarská 489/30, 682 01, Vyškov, IČ: 26916584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45288/KSBR (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce shop.jkdrinks.cz (dále i jen „internetový obchod“).

 3. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě, nikoliv pro kamennou prodejnu prodávajícího.

 4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

II. Předmět kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 

III. Předmět koupě

 1. Předmětem koupě je pouze zboží uvedené v elektronické objednávce. Nemá-li prodávající na skladě objednané zboží a nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak (viz čl. VII.odst. 5 Obchodních podmínek), je předmětem koupě pouze zboží uvedené v e-mailovém potvrzení objednávky.

 2. Veškeré údaje o zboží umístěném na webových stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 3. Informace o zboží jako jsou např. obsah alkoholu, objem a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou údaji, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží.

 4. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným právním předpisům ČR i EU platným na území České republiky.

 5. Prodávající se dále zavazuje spolu se zbožím předat kupujícímu, byly-li pro daný druh zboží vydány, řádně vyplněný záruční list a doklady potřebné k převzetí a užívání věci vč. návodu k obsluze a užívání v českém jazyce.

IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

 1. Pro objednání zboží je nutné vyplnit elektronický objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu.

 2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsoby doručení objednávaného zboží, způsoby úhrady kupní ceny zboží vč. informací o nákladech spojených s dodáním a zaplacením zboží a formulář pro vyplnění doručovacích údajů (dále jen „objednávka“).

 3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných a povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 5. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky neprodleně, nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky, a to zasláním potvrzení objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.

 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky (e-mailem apod.). V takovém případě bude objednávka považována za neplatnou, pokud kupující toto písemné potvrzení objednávky odmítne.

 7. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.

 8. Kupující bere na vědomí, že prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. V případě, že by byla uzavřena kupní smlouva s kupujícím mladším 18let, pak si prodávající vyhrazuje právo od této kupní smlouvy odstoupit.

 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

V. Cena zboží a platební podmínky

 1. Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

 2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Pro kupní cenu konkrétního zboží je určující cena uvedena u tohoto zboží v okamžiku jeho objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí prodávající kupujícího neprodleně písemně informovat a písemně dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně.

 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. VII. odst. 5. Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 6. V některých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající rovněž vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu.

 7. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- na dobírku v hotovosti nebo bezhotovostně kartou v místě dodání určeném kupujícím v objednávce (dobírka je zpoplatněna částkou 39,-Kč);

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-0473960247/0100 vedený u společnosti Komerční banka (variabilním symbolem je číslo objednávky);

- v hotovosti na prodejně prodávajícího na adrese Cukrovarská 489/30, 682 01, Vyškov.

 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 4. Kupujícímu bude po uzavření kupní smlouvy vystavena prodávajícím faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad, dodací a záruční list. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím zaslána spolu se zbožím.

 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

VI. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese Cukrovarská 489/30, 682 01, Vyškov, kde prodávající předá na základě objednávky kupujícího zboží dopravci – přepravní společnosti, nebo kupujícímu při osobním odběru zboží.

VII. Dodací podmínky a dodací lhůta

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby dodání zboží:

-             prostřednictvím PPL za cenu 120,- Kč včetně DPH;

-             prostřednictvím Zásilkovny.cz za cenu od 79,- Kč včetně DPH;

-             prostřednictvím Messengera za cenu od 150,- Kč včetně DPH;

-             osobní odběr v místě plnění (zdarma), v případě expresního vychystání dobírka 39,- Kč;

-             dodání přes JK Drinks trans za cenu 69,- Kč – pouze na území Statutárního města Vyškova.

(Podrobnější ceník a hmotnostní limity zásilky u jednotlivých přepravních společností se nachází na stránce „DOPRAVA A PLATBA“)

 1. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží uvedená v předchozím odstavci i na webových stránkách internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 2. V případě osobního odběru je kupující povinen předložit prodávajícímu potvrzení objednávky. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let je kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí předmětu koupě povinna prokázat na požádání prodávajícímu nebo dopravci, že je osobou mladší 18 let. Neprokáže-li kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí předmětu koupě, že je osobou starší 18 let, považuje se kupní smlouva za zrušenou.

 3. Dodací lhůta je zpravidla do dvou následujících pracovních dnů ode dne objednání zboží v internetovém obchodě. Je-li objednané zboží skladem, prodávající jej vyexpeduje kupujícímu a předá dopravci nejpozději následující pracovní den po obdržení platné objednávky. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení platné objednávky v elektronickém obchodě. Pokud kupující zvolí platbu převodem na účet prodávajícího, počíná dodací lhůta běžet ode dne připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že zboží momentálně není skladem, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu e-mailem nebo telefonicky a následně e-mailem a písemně dohodne s kupujícím další postup.

 4. O každé změně stavu objednávky je kupující informován e-mailem.

 5. Má-li prodávající zboží odeslat, splní svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu dopravcem. V případě osobního odběru splní prodávající svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu v místě plnění.

 6. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Kupující je dále povinen převzetí zboží stvrdit svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 7. Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě plnění neprodleně oznámit prodávajícímu.

 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VIII. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li dále stanoveno jinak.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Skutečný vzhled zboží dodaného kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží prezentovaného prodávajícím. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout odlišnosti ve vzhledu a úpravě výrobků včetně jejich obalů. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené, a to zejména povaze a způsobu a účelu použití zboží.

 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. VIII. odst. 2 Obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkaček, limonád, ovocných šťáv, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít. Právo z vady, která se vyskytne u spotřebního nepotravinářského zboží, je kupující oprávněn uplatnit v době 24 měsíců od převzetí. U použitého nepotravinářského zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na 12 měsíců.

 8. Práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese Cukrovarská 489/30, 682 01, Vyškov.

 9. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty.

 10. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 11. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 12. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Uplatní-li kupující vůči Dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 13. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

 15. Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty.

 16. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

 17. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 18. Prodávající neodpovídá za vady u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, za opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze), pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením), vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 19. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 20. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. c) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele a že dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující rovněž bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále bere kupující na vědomí, že dle ust. § 1837 písm. g) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IX. odst. 1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu písemně odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Písemné odstoupení od kupní musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Písemné odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu Reklamačního řádu.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IX. odst. 2 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a s kompletním příslušenstvím musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání kupujícím). Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IX. odst. 2 Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jiným způsobem je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady (např. již při vrácení zboží kupujícím v kamenné prodejně prodávajícího). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Peněžními prostředky přijatými od kupujícího ve smyslu čl. IX. odst. 5 Obchodních podmínek se rozumí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

X. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). I registrovaný kupující však může provádět objednávání zboží bez přihlášení přímo z webových stránek internetového obchodu jako neregistrovaný kupující.
 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů vymezených v čl. XI. odst. 2 Obchodních podmínek prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 3. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 4. Požádá-li kupující písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci v písemné formě předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   

  XII. Ostatní ujednání

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  4. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

  5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  7. Kupující souhlasí s tím, že mu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.

  8. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

  adresa pro doručování: Cukrovarská 30, 68201 Vyškov

  adresa elektronické pošty: shop@jkdrinks.cz

  telefon: +420 606 103 910

   

  XIII. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, v jakém jsou zveřejněny v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.

  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  5. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné.

  6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.